Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Regulamin biblioteki

§ 1

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają stali mieszkańcy gminy Tarczyn oraz uczniowie szkół i zatrudnieni w zakładach pracy na terenie gminy Tarczyn.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty, a uczeń legitymację szkolną;

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

5. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

1. Kaucje mogą być pobierane od czytelnika w następujących przypadkach:
a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Tarczyn - kaucja zryczałtowana w wysokości 50 zł (wysokość kwoty może być ustalona w innej wysokości przez dyrektora biblioteki);

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych książek lub kaset w kwocie 3-krotnej ceny rynkowej (bibliotekarz może również zażądać wypełnienia rewersu).

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować o tym pracownika wypożyczalni co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja zostanie wykorzystana na potrzeby biblioteki.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 1-3 książki.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż miesiąc, książki należące do kanonu lektur obowiązkowych lub uzupełniających - na okres 2 tygodni.

3. Dzieła wielotomowe wypożycza się po jednym tomie.

4. Czasopisma wypożycza się na okres 3 dni.

5. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

7. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

8. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

9. Czytelnik może wypożyczyć książki dla innej osoby tylko za jej pisemnym upoważnieniem.
10. Po wejściu do biblioteki czytelnik winien zgłosić się do bibliotekarza, podać swoje nazwisko, zwrócić wypożyczone książki oraz odebrać rewersy.

11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

§ 4

1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach bibliotecznych, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 5

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi .

2. W przypadku zgubienia albo zniszczenia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest:

a) odkupić ten sam tytuł;

b) odkupić inny, przydatny w bibliotece egzemplarz (po uzgodnieniu z bibliotekarzem);
c) zapłacić:

- aktualną cenę rynkową - za książki wydane do 1990 roku plus koszt oprawy;
- trzykrotną cenę inwentarzową za materiały wydane po 1990 roku plus koszt oprawy.

§ 6

1. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 ust. 2, 3 i 5 biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 50 gr od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, pokrywa koszty wysyłki.

3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia innych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości na terenie własnego lokalu oraz zakładu pracy lub szkoły nazwiska osób uchylających się od zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 7

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

§ 8

1. Uzupełnienia i zmiany regulaminu zamieszczane będą w aneksie do niniejszego regulaminu.

 

Monday the 24th. | Home | Free Joomla Templates