Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Statut biblioteki

Załącznik  do uchwały Nr XXII/122/12

Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia  9 lutego 2012 roku 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARCZYNIE

 

I. Postanowienia ogólne

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie zwana dalej „Biblioteką”  została utworzona na mocy uchwały Nr XVI/141/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 15.03.2000 r. i  działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z  2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

3) niniejszego statutu

§2

 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

§3

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Tarczyn,  a terenem działania Gmina Tarczyn.

2. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Przypkowskiej.

3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Tarczyna. Biblioteka  podlega kontroli Rady Miejskiej sprawowanej poprzez  Komisję Rewizyjną na zasadach  w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Piasecznie.

5. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Tarczyn.

6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§4

Biblioteka używa pieczęci:

1)     podłużnej w pełnym brzmieniu z adresem,

2)     do stemplowania zbiorów – okrągła zawierająca pośrodku herb Tarczyna, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu

II. Cele i zadania biblioteki

§5

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§6

 Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4) Popularyzacja książki i czytelnictwa,

5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa,

6) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§7

 Biblioteka może podejmować inne działanie wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§8

1. Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Tarczyna na czas nieokreślony. Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w drodze konkursu.

3. Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny Biblioteki, strukturę zatrudnienia po zasięgnięciu opinii Burmistrza Tarczyna, regulaminy i inne wewnętrzne akty normatywne.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu Biblioteki.

§9

1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

2.Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności
z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§10

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Źródła finansowania działalności  biblioteki

§11

1. Biblioteka jest finansowana z dotacji  podmiotowej z budżetu Gminy Tarczyn, dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest  plan finansowy ustalony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,  zatwierdzony przez Radę Miejską.

3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi
i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

5.Biblioteka gospodaruje samodzielnie powierzonym mieniem  oraz prowadzi odrębną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

                                                                       § 12

Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Biblioteki  Burmistrzowi Tarczyna oraz Radzie Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1) za pierwsze półrocze działalności – w terminie do 31 lipca roku bieżącego,

2) za cały rok działalności – do 31 stycznia roku następnego.

3) roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Biblioteki  sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Tarczynie. 

V. Postanowienia końcowe

                                                                       §13

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

UCHWAŁA Nr  LVII/378/14

 

Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/122/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 8 ust.2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642  ze zm.) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

 

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie uchwalony uchwałą Rady Miejskiej
w Tarczynie Nr XXII/122/12  (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2012 r. poz.1691) w ten sposób, że § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Grzędach.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Monday the 24th. | Home | Free Joomla Templates